Fight Club 7: Integracija ili specijalizacija?

Vječna tema: treba li agencija nuditi sve usluge (integriranu komunikaciju) ili se specijalizirati u određenom pordučju? Aktualizacija ovog pitanja nameće se dodatno pojavom digitalnih agencija: tu gotovo ni same agencije ne mogu definirati djelokrug svojih usluga. Da li je tako dinamično područje spremno za fragmentaciju, koliko oglašivač može prihvatiti specijaliste s obzirom na relativno nepoznavanje samog područja i njegov mali (iako rastući) značaj?